Algemene voorwaarden & Privacy Policy Chewies Online & Trimsalon, hierna te noemen “Chewies”

 

 

Artikel 1: Algemeen
1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en
          overeenkomsten met Chewies.
2.       Naast deze algemene voorwaarden kan Chewies aanvullende voorwaarden hanteren die
          specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden.
          De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
3.       Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Chewies heeft gecontracteerd,
          wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of elektronisch op te geven orders 
          of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
          akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijsopgaven
1.       Aabiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de
          uitvoering van diensten. De zaken van Chewies worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het
          tijdstip c.q. datum van bestellen per telefoon, fax, via onze webwinkel en overige methodes.
          Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk
          berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met
          de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie
          maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt, heeft de klant/opdrachtgever het recht de
          overeenkomst te ontbinden.
2.       Alle prijzen gelden in euro’s, inclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt vermeld.
3.       Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en
          administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen
          alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
          Verder zijn al onze prijzen exclusief de verzendkosten.
 
 
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
1.       Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door Chewies bevestigd is. Chewies
          heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten uitsluitend te accepteren
          onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk
          geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 
Artikel 4: Afbeeldingen
1.      Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz.
         opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen in beginsel geen
         aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.      Alle door of in opdracht van Chewies gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1
         blijven eigendom van Chewies en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden
         gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei
         wijze worden gebruikt.
3.      De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Chewies te retourneren op straffe
         van een boete ten behoeve van Chewies van € 1.000,-- per dag, voor iedere dag dat de afnemer
         hiermee in gebreke is.
 
Artikel 5: Verzending/levering van goederen en diensten
1.       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Chewies de wijze van verzending. In geval
          Chewies de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Chewies. De
          afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven
          adres ter ontvangst worden aangeboden.
2.       De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden
          de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
3.       In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft
          afgehaald van de door Chewies op te geven opslagplaats, heeft Chewies het recht om de zaken naar
          haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen
          zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Chewies toekomende rechten.
4.       De levering van diensten geschiedt in de trimsalon of in de daartoe overeengekomen locatie. Het te
          behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is
          overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het
          op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer/behandeling. Afwijkingen van de
          afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
5.       
Onder de onder lid 4 genoemde gereedheid voor vervoer/behandeling wordt verstaan dat de hond
          naar behoren is uitgelaten.
6.       Chewies behoudt zich het recht voor indien de algehele gezondheid en/of vachtconditie in dermate
          slechte staat is, de dienst te weigeren, zonder dat de klant/opdrachtgever hiervoor op enigerlei wijze
          in aanmerking komt voor een vergoeding/compensatie. De algehele gezondheid en/of vachtconditie
          wordt beoordeeld door de trimster ter plaatse.
 
Artikel 6: Leveringstermijnen
1.       De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor
          de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Chewies.
2.       Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3.       De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
4.       Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de koper hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De koper kan
          ervoor kiezen de overeenkomst te ontbinden, of een nieuwe levertijd overeen te komen.
5.       Indien de koper ervoor kiest te ontbinden, is Chewies verplicht het reeds betaalde bedrag binnen
          30 dagen na ontbinding terug te betalen.

Artikel 7: Zichtzendingen
1.       De door Chewies afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows,
          tentoonstellingen en voor andere door Chewies aan te geven doeleinden, wanneer Chewies dit
          tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
 2.      
Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het
          dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de
          alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de
          bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Chewies op te
          geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Chewies deze zaken
          aan de afnemer afleverde.

Artikel 8: Betaling
1.       Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de
          feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten.
          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.       Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald
          en Chewies tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de
          afnemer gehouden aan Chewies te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten
          overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum
          van € 250,-- per factuur.
3.       Niet tijdige betaling  van producten geeft Chewies het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de 
          onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden,
          zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en
          onverminderd het recht van Chewies op vergoeding van een eventueel verlies, winstderving en
          verdere gevolgschade.
4.       Niet tijdige betaling van diensten geeft Chewies het recht de teruggave van het behandelde dier te
          weigeren totdat de klant/opdrachtgever aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten welke
          voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.
5.       Chewies is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de
          betaling van de door Chewies te verrichten prestaties, een en ander op een door Chewies aan te
          geven wijze.
6.       Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
7.       In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot uitstel van
          betaling of gedeeltelijke betaling.
8.       Cheques, wissels en vreemde valuta worden geenszins geaccepteerd als betaalmiddel.
9.       Chewies staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.
 
 
Artikel 8: Annulering diensten
1.       Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert.
          De volgende regeling is hierbij van toepassing:
          a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesroken tijdstip is geen betaling verschuldigd;
          b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het afgesproken tijdstip is 50% van de voor de
              overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Chewies trimsalon) verschuldigd;
          c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de
              overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Chewies trimsalon) verschuldigd.
 
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1.       De eigendom van de geleverde zaken wordt door Chewies uitdrukkelijk voorbehouden totdat
          volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en
          latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de
          nakoming, heeft plaatsgevonden.
2.       Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Chewies de zaken voordien te
          vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden
          dan wel anderszins te bezwaren.
3.       De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Chewies de zaken aan Chewies ter beschikking te
          stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Chewies of aan de door Chewies aan te
          wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te
          nemen.
 4.      
Chewies verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer de eigendom van de
          genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder
          voorbehoud van pandrecht van Chewies ten behoeve van andere aanspraken die Chewies op de
          afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Chewies zijn medewerking verlenen aan
          handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 1.000,-- voor ieder dag
          dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
5.       Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een garantie worden vervangen, worden of blijven
          daardoor eigendom van Chewies tot volledige voldoening van al hetgeen Chewies van de afnemer te
          vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 11: Reclames
1.       Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de
          zaken c.q. facturen, dan wel binnen drie dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is
          c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan
          Chewies kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Chewies geacht
          haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q.
          facturen als juist erkent.
2.       Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
3.       Indien een reclame door Chewies gegrond wordt bevonden, heeft Chewies het recht te harer keuze:
          a.       de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
          b.       het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij
                    de vervangen zaken of onderdelen aan Chewies worden afgegeven;
          c.        
het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door
                    de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.       De afnemer dient in een voorkomend geval Chewies onverwijld gelegenheid te bieden eventuele
          gebreken te herstellen.
5.       Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de
          afnemer. Chewies aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze
          terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door
          Chewies op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin
          Chewies deze zaken aan de afnemer afleverde.
 6.      
Reclames ter zake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slecht
          van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is
          gebracht en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich
          met het dier bij de trimsalon te vervoegen.

Artikel 12: Garantie
1.       Chewies staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten
          en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien
          verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2.       Op geleverde zaken wordt 12  maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is
          overeengekomen.
 3.      
Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Chewies verwijtbare fouten,
          gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie -
          worden voor rekening van Chewies zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen
          tegen creditering tot ten hoogste de dagwaarde van de geleverde zaken. Met uitzondering van de
          geleverde diensten van Chewies Trimsalon. 
4.       De afnemer dient de voor vervanging in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af
          te leveren op het door Chewies op te geven adres.
5.       De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
          a.       
indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
          b.       indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen
          c.        bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning,
                    blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende
                    oorzaken of onheilen 
          d.       het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is
                    onderhouden 
          e.       het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires  
          f.        indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld
          g.       indien de afnemer de zaken voor doeleinden heeft gebruikt waarvoor de zaak niet bestemd is

Artikel 13: Handelsmerk
1.       De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door
          Chewies afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd
          worden.

Artikel 14: Aansprakelijkheidsbeperking
1.       Chewies, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige
          overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de
          overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken
          derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2.       Onverminderd het vorenstaande is Chewies in ieder geval nimmer aansprakelijk:
          a.       voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
          b.       
in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
          c.        
indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen
                    aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het
                    geleverde overbelast en anderszins ondeskundig gebruikt; 
          d.       voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke
                    redenen dan ook in Chewies bedrijfsruimte bevinden;
          e.       voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
          f.        voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 3.      
Indien Chewies in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is,
          aanvaardt Chewies slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar
          verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4.       Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Chewies nimmer aansprakelijk voor
          meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5.       
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
          niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Chewies of haar
          leidinggevende ondergeschikten.
6.       Alle aansprakelijkheid met betrekking tot de trimsalon is ten allen tijde beperkt tot vergoeding tot een
          dierenarts in rekening gebrachte kosten.

Artikel 15: Niet-toerekenbare tekortkomingen
1.       Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Chewies niet kan worden nagekomen
          ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs
          niet te verwachten waren dan wel aan Chewies niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van
          de afnemer voor Chewies als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).
2.       Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen,
          vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden,
          invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Chewies alsmede van
          hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere
          stoornissen en gebeurtenissen welke door Chewies redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
3.       
Chewies heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Chewies is
          tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de
          inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
          Chewies gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Chewies behoudt het recht op
          betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
4.       Chewies heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de
          tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst
          door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op
          vergoeding van enige schade.

Artikel 16: Ontbinding
1.       Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Chewies niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
          alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard,
          hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling
          of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot
          verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling
          of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel
          daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Chewies te zijnen
          laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is
          vereist.
2.       In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Chewies het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds
          de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te
          ontbinden.
3.       Chewies is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de 
          geleverde zaken terug te nemen.
4.       In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Chewies 
          schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na
          te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig
          schriftelijk dient te omschrijven.
5.       De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn 
          verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn
          verplichtingen.
6.       
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking
          van reeds door Chewies verrichte prestaties, en heeft Chewies onverkort recht op betaling voor de
          reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 17: Consumentenkoop
1.       Bij aankopen die vallen onder het begrip “consumentenkoop” kunt u als consument op vertoon van
          uw factuur gebruik maken van het herroepingrecht, onder voorwaarde dat de goederen ongebruikt
          zijn en ongeopend in de originele verpakking zitten. 
          Bij aankopen via het Internet heeft u als consument een termijn van ten minste 14 werkdagen
          waarbinnen de overeenkomst kan worden herroepen zonder betaling van een boete en zonder
          opgave van redenen. U moet in dit geval ten hoogste de kosten voor het terugzenden van de
          goederen betalen. Chewies is dan verplicht om binnen 14 dagen de bedragen terug te betalen die
          reeds door u voor de betreffende goederen betaald zijn. De termijn van het herroepingrecht gaat in
          op de dag waarop u de goederen ontvangt. In een aantal gevallen kunt u het herroepingrecht niet
          uitoefenen, namelijk:
          a. voor goederen die volgens specificaties van u als consument zijn vervaardigd.  
          b. voor diensten waarvan de uitvoering, met uw instemming, is begonnen vóór de termijn van 7
              werkdagen;
          c. 
voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen
              bederven of verouderen;
2.       In geval van consumentenkoop zijn, voor zover wettelijk vereist, afwijkende bepalingen van
          toepassing conform de Wet Consumentenkoop en Garantie met betrekking tot de volgende
          bepalingen c.q. zinsdelen: art. 4 lid 1 (voor zover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding
          uitsluit); art. 7 lid 3 en 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art. 9 leden 7 en 8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2
          (voor zover het de bevoegdheid van Chewies tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (wordt aangevuld
          met: "De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Chewies zich schriftelijk op het
          bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.").
Artikel 18: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1.       Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2.       
De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke
          mochten ontstaan tussen Chewies en de afnemer, tenzij Chewies er de voorkeur aan geeft het
          geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met
          uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 
                                                                     Privacy Policy Chewies Online

Algemeen:
Chewies Online respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Chewies Online zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

Gebruik van NAW Gegevens:
Chewies Online gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. 
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Chewies Online gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen. 

Overige:
Chewies Online verkoopt uw gegevens niet. Chewies Online zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Chewies Online. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.